*** KOMUNIKAT***

Aktualności dotyczące pracy Poradni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Drodzy Rodzice  i Opiekunowie,

Ogłoszenie z 04.05.2020:

Wróciliśmy do Poradni!
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) wracamy do pracy diagnostycznej i terapeutycznej w Poradni PCTS.

4 maja odbyliśmy owocne zebranie całego zespołu Poradni.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie umówienia wizyty: 508 004 100
Nasi podopieczni WWR otrzymają indywidualny plan dalszej terapii. Pozostajemy w kontakcie.

Przygotowaliśmy procedurę sanitarną obowiązującą na terenie Poradni od 4 maja 2020r.:

Procedura Sanitarna

obowiązująca w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PCTS
w Lublinie
w związku ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 (opracowane w oparciu o wskazówki otrzymane z GIS).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 1. Do poradni nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, objęci kwarantanną lub jeśli występuje u nich prawdopodobieństwo zakażenia wirusem COVID-19 t.j.:
 • jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku,
 • jeżeli mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

  2 W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni PCTS u siebie objawów infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 należy o takim fakcie poinformować telefonicznie Dyrektora Poradni PCTS przed zgłoszeniem się do pracy.
  3. Pracownicy Poradni PCTS każdego dnia pracy wypełniają ankietę dotyczącą ryzyka zachorowania na COVID-19.
  4. Opiekun dziecka przed każdymi zajęciami wypełnia i podpisuje ankietę dotyczącą ryzyka zachorowania na COVID-19 (druk ankiety opiekunowie otrzymują na pocztę email, druki dostępne są również w Poradni PCTS). Prosimy, aby opiekun dysponował własnym długopisem.
  5. W zajęciach nie mogą brać udziału dzieci, których opiekunowie na którekolwiek pytanie ankiety udzielili odpowiedzi twierdzącej.
  6. Przed wejściem do Poradni PCTS dziecku i opiekunowi będzie mierzona temperatura. Opiekun podpisuje na tę procedurę stosowną zgodę.
  7. W związku z koniecznością ograniczenia przebywania w placówce osób z zewnątrz do Poradni PCTS dziecko w miarę możliwości wchodzi bez opiekuna.
  8. Opiekun dziecka, o ile to możliwe, w czasie trwania zajęć przebywa na zewnątrz Poradni PCTS (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych na korytarzu).
  9. Jeśli jest to konieczne, dziecku w czasie terapii towarzyszy wyłącznie jeden opiekun. Nie można do Poradni PCTS przyprowadzać rodzeństwa. Opiekun znajduje się w odległości minimum 2 m od terapeuty.
  10. Opiekun wchodzący do poradni zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych oraz do dezynfekcji rąk.
  11. Opiekun dziecka przed i po kontakcie ze śliną czy inną wydzieliną dziecka, przed i po zmianie pieluchy, ściąga bezpiecznie rękawiczki, wyrzuca do zamykanego kosza, a następnie myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje i nakłada nowe rękawiczki. Opiekunowie dzieci, które korzystają z przewijaka przynoszą ze sobą podkłady.
  12. Na zajęcia dzieci przychodzą 1-2 min. przed ich rozpoczęciem (nie przychodzą wcześniej!) by maksymalnie skrócić czas przebywania w placówce i nie spotykać się z innymi osobami.
  13. Dzieci nie przynoszą ze sobą zabawek z domu.
  14. W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób jednocześnie przebywających w Poradni PCTS wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

- w Poradni pracuje tylko jeden terapeuta,

- zajęcia skrócone są o 5 min.,

- przerwy między zajęciami wynoszą 10 min.,

- terapia prowadzona jest w jednej sali (z uwagi na jej większy metraż),

- część zajęć terapeutycznych odbywa się zdalnie.

15. Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.
16. Przybory, sprzęt, zabawki używane podczas terapii powinny zostać przed i po zakończeniu pracy z danym dzieckiem zdezynfekowane.
17. Po każdej wizycie należy wywietrzyć salę.
18. Terapeuci pracują w środkach ochrony indywidualnej – przyłbicach i w miarę potrzeb rękawiczkach.
19. Opiekunowie nie potwierdzają podpisem obecności dziecka na harmonogramie – obecność dziecka na zajęciach potwierdza podpisem terapeuta.

          Justyna Kułak              Jerzy Lachowicz                

       Koordynator WWR      P.o. Dyrektora Poradni

 

 

 

 


______________________________                                              

Ogłoszenie z 12.03.2020:

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, od 12 marca do 10 kwietnia br., decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nasza poradnia nie będzie prowadziła zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju w taki sposób jak dotychczas. Co to dla Państwa oznacza?

Przez najbliższy czas będziemy organizować zajęcia z wykorzystaniem jedynych dostępnych obecnie metod i technik - czyli na odległość.

Nasi terapeuci będą wspierali dzieci objęte opieką Poradni za Państwa pośrednictwem tj. m.in. przy wykorzystaniu kontaktu telefonicznego, poczty elektronicznej e-mail oraz innych, ustalonych z Państwem kanałów komunikacji.

Terapeuci PCTS, w sposób zdalny, będą Państwa informować o dostępnych materiałach i wskazywać na możliwe formy ich realizacji, dostarczać propozycje różnych aktywności i zadań dostosowane       do  potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Zachęcamy Państwa do korzystania       z nich na miarę indywidualnych możliwości i dostępnych warunków.

Jednocześnie informuję, że z każdym z terapeutów możecie Państwo kontaktować się tak jak dotychczas telefonicznie (preferowane godziny kontaktu 8.00 -16.00) oraz przez służbowy e-mail.

Dodatkowo, każdy terapeuta będzie dostępny do Państwa dyspozycji prowadząc konsultacje telefoniczne w określonym dniu tygodnia:

 • Pedagog specjalny – p. Monika Baranowska – środy 11.30 -13.00
 • Logopeda, oliofrenopedagog - p. Ilona Cygan – środy 10.00 -11.30
 • Neurologopeda, oligofrenopedagog – p. Bożena Kieroń – poniedziałki 12.00 – 13.30
 • Neurologopeda – p. Karolina Wieczorek – poniedziałki 10.30 -12.00
 • Fizjoterapeuta – p. Wojciech Szostakiewicz – środy 10.00 -11.30

 

Pozostali terapeuci tj. Małgorzata Hunik, Elżbieta Kasperska i Paweł Michalak są obecnie wyłączeni    z pracy poradnianej z racji opieki nad dziećmi.

We wszystkich sprawach budzących Państwa wątpliwości i ewentualnych napotykanych trudnościach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką naszej Poradni p. Justyną Kułak.               

Szanowni Państwo, musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. W sytuacji  jakiej znaleźliśmy się wszyscy wiele zależy od nas samych. Podejmowane przez nas działania są niewątpliwie trudne do realizacji, ale wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się przeżyć najbliższe tygodnie bezpiecznie.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Lachowicz

P.O. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PCTS w Lublinie