Dla Rodzin

Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I 

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci 
do nas mówiły?

 

prowadzimy zapisy


cykl 10 spotkań po 3 godz.

Celem programu jest wspieranie rodziców jak też kadry nauczycielskiej w budowaniu przyjaznej atmosfery bezpieczeństwa i zrozumienia, pomoc w radzeniu sobie w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i młodzieżą. To również nauka efektywnej, otwartej komunikacji, okazja do refleksji nad własną strategią wychowawczą. Szkoła dla rodziców i wychowawców pozwala doświadczyć poczucia zadowolenia i wzajemnej bliskości płynącej z głębokiej relacji, dialogu między nauczycielem i uczniem, oraz więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Myślą przewodnią szkoły dla rodziców jest: 
Wychowywać to kochać i wymagać.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym. 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. 

Tematyka zajęć: 
Budowanie relacji dorosły – dziecko 
 wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, 
 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, 
 aktywne, wspierające słuchanie, 
 motywowanie dziecka do współdziałania, 
 uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, 
 wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, 
 budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, 

Koszt: 28 zł za spotkanie 
PROMOCJA - 48 ZŁ ZA SPOTKANIE OD PARY RODZICÓW!

{START grupy jesiennej: GRUDZIEŃ 2016}
spotkania odbywać się będą we wtorki po godz. 16.00

ZAPISY - telefonicznie pod nr 508 004 100 
prowadzenie:
Małgorzata Długosz - Pedagog z długoletnim stażem w pracy z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami. Specjalizuje się głównie w diagnozie umiejętności szkolnych, a także terapii trudności edukacyjnych (w tym: specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania oraz matematyki). Zajmuje się również trudnościami w zachowaniu u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Ukończyła Podyplomowe Studium Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, a także szereg kursów doskonalących kwalifikacje zawodowe w zakresie doradztwa, diagnozy i terapii pedagogicznej. Kształci się nadal. Prowadzi szkolenia, warsztaty dla różnych grup odbiorców: uczniów, rodziców, nauczycieli. Ma doświadczenie w pracy także jako wykładowca.

Agnieszka Dyjak - Psycholog, terapeuta rodzinny. Ukończyła renomowany Kurs Terapii Systemowej pod kierownictwem Bogdana de Barbaro. W trakcie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czteroletniego kursu psychoterapii. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. W PCTS zajmuje się diagnozą psychologiczną, odbywa konsultacje oraz spotkania terapeutyczne w ramach terapii indywidualnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi systemową terapię rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.